LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Parlamentul României adoptă prezenta lege

Articol unic. – Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României,Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alin. (21) – (23), cu următorul cuprins:

„(21) Emiterea avizului serviciilor deconcentrate ale autorităților centrale privind protecția sănătății populației nu este necesară pentru următoarele categorii de lucrări decât în situațiile speciale de derogare de la normele în vigoare prevăzute de lege în care este necesar un studiu de evaluare a impactului asupra sănătății populației:

a) construirea, reabilitarea, extinderea şi consolidarea de locuinţeunifamiliale;

b) construirea de anexe gospodărești;

c) construirea de împrejmuiri.

(22) Emiterea actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului nu este necesară pentru următoarele categorii de lucrări:

a) construirea de locuințe unifamiliale;

b) construirea de anexe gospodărești, cu excepția celor utilizate pentru creșterea animalelor;

c) consolidări ale imobilelor existente;
d) construirea de împrejmuiri;
e) dezmembrări, comasări de terenuri.
(23) Emiterea avizului Comisiei Tehnice de Circulație nu este necesară pentru locuințele unifamiliale situate pe străzi de categoria II și III și care nu sunt în zona de intersecție cu sens giratoriu.”

2. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un noualineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

„(4) Avizele/acordurile solicitate prin certificatul de urbanism trebuie să se refere strict la tipul de lucrări necesare realizării construcţiilor, fiind interzisă solicitarea de avize/acorduri care nu au temeitehnic și legal în raport cu obiectul acesteia.”

3. După articolul 5 se introduce un nou articol, art. 51, cuurmătorul cuprins:

„Art. 51. – (1) În vederea asigurării nivelului de competenţă tehnică necesar pentru emiterea în condiţiile legii a certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire, autorităţile administraţiei publice competente iau măsurile organizatorice necesare pentru constituirea în cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean/al primarului/Primarului general almunicipiului Bucureşti şi pentru funcţionarea potrivit prevederilor legale aplicabile, a structurii de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi executării lucrărilor de construcţii, condusă de arhitectul-şef şiavând în componenţă personal cu pregătire adecvată în domeniile urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor.

(2) În vederea gestionării procesului de emitere a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare, structurile despecialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și executării lucrărilor de construcții asigură verificarea operativă privind respectarea structurii și documentațiilor depuse și restituite, după caz, a documentațiilor necorespunzătoare, în termen de maximum 5 zilelucrătoare de la înregistrarea cererii pentru emiterea autorizației de construire/desființare, respectiv 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism.”

4. La articolul 6 alineatul (1), litera c) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:

„c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare învederea autorizării executării lucrărilor de construire precum și de branșare/racordare la utilități publice. Avizele obținute de solicitant suntvalabile atât pentru autorizarea executării lucrărilor de construcție, cât și pentru autorizarea lucrărilor de racorduri și branșament la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefon, televiziune prin cablu și altele asemenea, fără a se solicita eliberarea altora;”

5. La articolul 6 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, lit. c1), cu următorul cuprins:

„c1) indică nominal operatorii de rețele tehnico-edilitare care vor emite respectivele avize/acorduri; avizele se vor solicita doar de laposesorii de rețele supra și subterane care afectează suprafața de teren și/sau construcțiile pentru care se solicită certificate de urbanism, cuconsultarea bazei de date urbane constituită în condițiile legii;”

6. La articolul 6, alineatele (2) și (21) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Certificatul de urbanism se emite de autoritățile abilitate să autorizeze lucrările de construcții prevăzute la art. 4 și art. 43 lit. a) și se eliberează solicitantului în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la dataînregistrării cererii, menționându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.

(21) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de aacorda în termen de 10 zile lucrătoare suport tehnic de specialitate autorităţilor prevăzute la art. 43 lit. a) în procesul de emitere a certificatului de urbanism, pentru stabilirea cerinţelor urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului.”

7. La articolul 6, după alineatul (21) se introduc două noialineate, alin. (22) și (23), cu următorul cuprins:

„(22) Certificatul de urbanism poate fi emis și comunicatsolicitantului fie în format scriptic, fie în format digital, prin intermediulpoștei electronice, dacă solicitantul și-a exprimat acordul în acest sens prin cererea-tip de emitere a certificatului de urbanism.

(23) Certificatul de urbanism emis în format digital, se semnează cu semnătura electronică calificată sau avansată, definite potrivit prevederilorart. 3 pct. 11 şi 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al ParlamentuluiEuropean şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şiabrogare a Directivei 1999/93/CE, documentul având aceeaşi valoare juridicăcu certificatul de urbanism emis în format scriptic.”

 

8. La articolul 6, după alineatul (6) se introduce un noualineat, alin. (7), cu următorul cuprins:

„(7) Prejudiciile suferite de operatorii sau utilizatorii serviciilordeserviţi de reţelele tehnico-edilitare care au fost deteriorate, prinefectuarea unor lucrări autorizate, urmare a neindicării poziției exacte a rețelelor – date tehnice – de către operatorii/posesorii reţelelor, suntsuportate integral de emitentul avizelor incomplete sau eronate.”

9. La articolul 7, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. – (1) Autorizaţia de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării executării lucrărilor,inclusiv pentru executarea lucrărilor de racorduri și branșament la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefon, televiziune prin cablu și altele asemenea în cel mult 30 de zile de la datadepunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care cuprinde, în copie, următoarele documente:”

10. La articolul 7 alineatul (1), literele b) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) dovada, în copie conformă cu originalul, a titlului asupraimobilului, teren și/sau construcții și, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, încazul în care legea nu dispune altfel; …………………………………………………………………………………………………………

f) dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului deurbanism şi a autorizaţiei de construire. Pentru construirea unei locuinţe unifamiliale poate fi scutită de taxe, prin hotărâre de consiliu, persoana care nu deţine singură ori împreună cu soţul/soţia o locuinţă, în bazacertificatului fiscal emis de autoritatea competentă. ”

11. La articolul 7, alineatul (16) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(16) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), la solicitarea justificată a beneficiarilor, autorizaţiile de construire se emit în regim deurgenţă în termen de până la 7 zile lucrătoare, cu perceperea unei taxe pentru emiterea de urgență. Organizarea emiterii în regim de urgență, precum și cuantumul taxei de urgență se stabilesc în baza unui regulament propriu aprobat prin hotărâre de consiliu local/județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București.”

 

12. La articolul 7, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) În situația în care, în urma analizei documentației depuse, se constată faptul că aceasta este incompletă, necesită clarificări tehnice sau modificări, acest lucru se notifică în scris solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, cu menționarea elementelor necesare în vederea completării acesteia.”

13. La articolul 7, după alineatul (31) se introduc trei noi alineate, alin. (32) – (34), cu următorul cuprins:

„(32) Începând cu data notificării, termenul pentru emiterea autorizației de construire/desființare se decalează cu numărul de zilenecesar solicitantului pentru a elabora, a depune și a înregistra modificările/completările aduse documentației inițiale ca urmare a notificării, cu condiția depunerii acestora într-un termen de maximum3 luni de la primirea notificării.

(33) În situația necompletării documentației în termenul prevăzutla alin. (32), documentația se poate restitui la cerere solicitantului, potrivit legii.

(34) Documentația nu poate fi restituită fără respectarea prevederilor alin. (3) și (32).”

14. La articolul 7, alineatul (6) se modifică şi va aveaurmătorul cuprins:

„(6) În situaţia neînceperii lucrărilor în termenul de valabilitate al autorizaţiei de construire sau a schimbării de temă, şi dacă nu au fost aprobate reglementări urbanistice diferite faţă de cele în temeiul cărora a fost emisă autorizaţia iniţială, se va putea emite o nouă autorizaţie de construire în baza aceleiaşi documentaţii pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desfiinţare, fără a fi necesar un nou certificat de urbanism şi fără obţinerea unor noi avize/acorduri, în măsura în care această nouă autorizaţie de construire este solicitată într-un interval detimp egal cu termenul de valabilitate al autorizaţiei de construire iniţiale. În cazul schimbării regimului de protecție al imobilului sau al zonei în care seaflă acesta, de la data emiterii autorizației până la noua solicitare deautorizație este necesară reconfirmarea avizului emis de către autoritatea emitentă responsabilă cu problematica protecției.”

 

15. La articolul 7, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alin. (61) și (62), cu următorul cuprins:

„(61) În situaţia nefinalizării lucrărilor în termenul de valabilitate al autorizaţiei de construire, se va putea emite o nouă autorizaţie de construire, corespunzător stadiului fizic al realizării lucrărilor autorizate la data solicitării, pentru continuarea lucrărilor cu respectarea prevederilor documentaţiei pentru autorizarea lucrărilor de construire/desfiinţare iniţiale, fără a fi necesar un nou certificat de urbanism şi fără obţinereaunor noi avize/acorduri.

(62) În cazul întreruperii execuției lucrărilor pe o perioadă care depășește durata de execuție înscrisă în autorizația de construire/desființare, fără aplicarea măsurilor de conservare, continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai având la bază o documentație tehnică întocmită în conformitate cu concluziile unui raport de expertiză tehnică a lucrărilor executate privind respectarea cerințelor fundamentale aplicabile.”

16. La articolul 7, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6) și (61), în cazul justificatîn care lucrările de construcţii nu pot fi începute ori nu pot fi executateintegral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainteaexpirării acesteia. Prelungirea valabilităţii autorizaţiei se poate acorda o singură dată şi pentru o perioadă nu mai mare de 12 luni.”

17. La articolul 7, după alineatul (7) se introduc două noialineate, alin. (71) și (72), cu următorul cuprins:

„(71) Prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare se înscrie în originalul autorizației inițial emise, fără a fi necesară prezentareaunei alte documentații. În această situație, emitentul autorizației are obligațiade a comunica decizia solicitantului, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la depunerea cererii.

(72) Valabilitatea autorizaţiei se extinde pe toată durata de execuţie a lucrărilor prevăzută prin autorizaţie, începând cu data începerii lucrărilor notificată conform alin. (8). În situaţia nerespectării obligaţiei de notificare, durata de execuţie stabilită în autorizaţia de construire se calculează de la data emiterii autorizaţiei de construire.”

 

18. La articolul 7, alineatul (16) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(16) Cu respectarea legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în cazul construcţiilorsau imobilelor care prezintă pericol public, constatat prin raport de expertiză tehnică sau notă tehnică justificativă, autorizaţia de construire pentru executarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă, care constau, în principal, în sprijiniri ale elementelor structurale/nestructurale avariate,demolări parţiale şi consolidări la structura de rezistenţă, obligatorii în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamităţi ori alte evenimente cucaracter excepțional, se emite imediat de către autoritatea administraţieipublice competente potrivit prezentei legi, urmând ca documentaţiiletehnico-economice corespunzătoare fiecărei faze de proiectare – studio de fezabilitate/documentaţie de avizare, P.A.C., P.A.D., P.O.E., proiect tehnic– P.T., detalii de execuţie D.E. – să fie elaborate până la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor şi acordurilor, precum şi, dupăcaz, a actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţiamediului.”

19. La articolul 7, după alineatul (162) se introduc trei noi alineate, alin. (163) – (165), cu următorul cuprins:

„(163) Primăriile pot demola construcţiile, proprietate a unităţiiadministrativ-teritoriale, aflate în stare avansată de degradare şi care pun în pericol siguranţa publică, cu excepţia construcţiilor monument istoric, pebază de autorizaţie de desfiinţare emisă în condiţiile alin. (16).

(164) Pentru lucrările la infrastructură de transport şi/sautehnico-edilitară de interes public, finanţate prin programe guvernamentale sau fonduri externe, autorizaţiile de construire se pot emite în bazastudiului de fezabilitate şi a proiectului P.A.C./P.A.D., urmând ca avizele şi acordurile prevăzute de lege să fie obţinute până la încheierea executării lucrărilor realizate în baza proiectului tehnic.

(165) Prevederile alin. (16) se aplică în mod corespunzător și construcțiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) dacă prezintă pericol public.”

20. La articolul 7 alineatul (20), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) să emită avizele/acordurile, cu excepţia avizelor/acordurilorreferitoare la reţelele tehnico-edilitare necesare în etapa de elaborare adocumentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor deinvestiţii, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii/documentaţiei specifice complete, sub sancţiunea amenzii aplicabile de către Inspectoratul de Stat în Construcții potrivit prezentei legi;”

21. La articolul 7 alineatul (20), după litera b1) se introducdouă noi litere, lit. b2) şi b3), cu următorul cuprins:

„b2) să emită avizele/acordurile referitoare la reţeleletehnico-edilitare necesare în etapa de elaborare a documentaţiilortehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii, în termende maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii/documentaţiei specifice complete, sub sancţiunea aplicării unor penalităţipe zi de întârziere de 5.000 lei;

b3) să transmită solicitantului, în scris sau prin poştă electronică,în cazul în care acesta şi-a declarat adresa de corespondenţă electronică, încel mult 5 zile lucrătoare de la primirea documentaţiei, dacă sunt necesarecompletări la documentaţia transmisă;”

22. La articolul 7, după alineatul (201) se introduc şase noialineate, alin. (202) – (207), cu următorul cuprins:

„(202) Prin excepţie de la prevederile alin. (20) lit. b), avizul autorităţii administraţiei publice centrale competente în domeniul protejăriipatrimoniului cultural sau al structurilor deconcentrate ale acesteia, se emiteîn maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii documentaţiei specificecomplete.

(203) În cazul avizelor care nu sunt condiţionate de analiza documentaţiei într-o comisie, orice solicitare de completare ulterioară perioadei de 5 zile lucrătoare prevăzută la art. 7 alin. (20) lit. b3) nu estepermisă.

(204) Fac excepţie de la prevederile alin. (20) lit. b) autorităţile competente pentru protecţia mediului, pentru care sunt prevăzute termene speciale în conformitate cu legislaţia specifică.

(205) Pentru lucrări de modificare a compartimentărilor interioare seva emite autorizaţie de construire/desfiinţare în baza unei documentaţii de autorizare a lucrărilor cu conţinut simplificat, având următorul cuprins:memoriu de arhitectură, releveu, propunerea de compartimentare/desfiinţare şi avizul proiectantului iniţial sau, după caz, expertiză tehnică pentru unitatea locativă/spaţiul aflat în proprietatea solicitantului indiferent de funcţiune, care urmează să fie supus compartimentării interioare.

(206) Pentru lucrări de închidere a balcoanelor/logiilor existente,se va emite autorizaţie de construire în baza unei documentaţii de autorizare cu conţinut simplificat având următorul cuprins: memoriu de arhitectură, releveu, faţadă, propunerea de închidere a balcoanelor/logiilor şi avizul proiectantului iniţial sau, după caz, expertiză tehnică pentru unitatea locativă/spaţiul aflat în proprietatea solicitantului indiferent de funcţiune.

 

(207) Prevederile alineatelor (1) şi (2) nu se aplică construcţiilor expertizate şi încadrate în clasele I şi II de risc seismic.”

23. La articolul 7, după alineatul (211) se introduce un nou alineat, alin. (212), cu următorul cuprins:

„(212) Avizele/acordurile emise în condiţiile legii îşi menţinvalabilitatea:

a) pe toată perioada implementării investiţiilor, atât până lafinalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, cât şi până la data semnării procesului – verbal de recepţie finală a lucrărilor, cu condiţia începerii execuţiei lucrărilor în termenul prevăzut de lege, cu excepţiacazurilor în care pe parcursul execuţiei lucrărilor sunt identificate elemente noi care să impună reluarea procedurilor de avizare prevăzute de lege,necunoscute la data emiterii avizelor/acordurilor, precum şi/sau modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, după caz;

b) de la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente până la data emiterii autorizaţiei de construire, pentruavizele/acordurile care erau în vigoare la data depunerii documentaţiei respective.”

24. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un noualineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

„(4) În situaţia în care în locul construcţiilor demolate solicitantul va construi o nouă construcţie, se eliberează o singură autorizaţie deconstrucţie în care se indică şi se aprobă atât demolarea construcţiei vechi, cât şi construirea celei noi. În acest caz se percepe doar taxa în vedereaconstruirii.”

25. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 10. – Autorizațiile de construire/desființare în vederea executării lucrărilor de construcții în zonele asupra cărora este instituit un anumit regim de protecție prevăzut în documentațiile de amenajare a teritoriului sau documentațiile de urbanism aprobate sau stabilite prin actenormative, se emit numai cu condiția obținerii în prealabil a avizelor și acordurilor specifice din partea autorităților care au instituit respectivele restricții, după cum urmează:

 

a) pentru lucrări de construcţii care se execută la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de Legea nr. 422/2001 privind protejareamonumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,conform Listei monumentelor istorice actualizată, inclusiv la anexele acestora identificate în acelaşi imobil – teren şi/sau construcţii, în zona de protecţie a monumentelor istorice şi în zone construite protejate, la construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate,stabilite potrivit legii, ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate, autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit cu avizul conform al autorităţii administraţiei publice centrale ori judeţene, după caz, competentă în domeniul protejăriipatrimoniului cultural;

b) pentru lucrări de construcții care se execută în zonele de siguranță și de protecție a infrastructurilor de transport de interes public, precum și în zonele aferente construirii căilor de comunicație, stabilite prin documentațiile de amenajare a teritoriului și/sau de urbanism aprobate și a legislației în vigoare în domeniul transporturilor, se va obține autorizația autorității administrației publice centrale ori județene, după caz, competentă în domeniul transporturilor;

c) pentru lucrări de construcții care se execută în perimetrele limitrofe construcțiilor reprezentând anexele gospodărești ale exploatațiilor agricole, delimitate prin planuri urbanistice cu respectarea distanțelor prevăzute de normele sanitare în vigoare, în care s-a instituit un regim derestricție privind amplasarea clădirilor de locuit și a obiectivelorsocio-economice, se va obține avizul direcției pentru agricultură și dezvoltare rurală județene, respectiv a municipiului București;

d) pentru lucrări de construcţii care se execută în zone cu regimspecial şi/sau în perimetrele/zonele de protecţie a acestora, se va obţine avizul instituţiilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, după caz.”

26. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. – (1) Se pot executa fără autorizație de construire/ desființare următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor cu excepția cazurilor în care acestea se execută la categoriile de construcții prevăzute la art. 3, alin. (1), litera b):

 

a) reparații la împrejmuiri, atunci când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate;

b) reparații la acoperișuri, învelitori sau terase, atunci când nu seschimbă forma acestora;

c) reparații și înlocuiri de tâmplărie interioară;

d) reparații și înlocuiri de tâmplărie exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei, inclusiv în situația în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări;

e) reparații și înlocuiri de sobe de încălzit și a coșurilor de fumaferente;

f) tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și alte finisaje interioare, precum și pardoseli interioare;

g) reparații la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și altefinisaje exterioare, dacă nu se modifică elementele de fațadă și culorile clădirilor;

h) reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare precum și reparații la branșamentele și racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcțiilor, în limitele proprietății;

i) montarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere, precum și montarea aparatelor individuale de climatizare și/sau de contorizare a consumurilor de utilități;

j) lucrări de reparații, înlocuiri ori reabilitări, fără modificarea calității și formei arhitecturale a elementelor de fațadă, astfel:

1. trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces, terase exterioare;

2. lucrări de reabilitare energetică a anvelopei și/sau a acoperișului – dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia,respectiv terasă/șarpantă – la clădiri de locuit individuale cu cel mult3 niveluri;

k) lucrări de întreținere periodică și reparații curente la infrastructura de transport și la instalațiile aferente;

l) lucrări de branșamente aeriene în zonele în care nu sunt interzise prin regulamentul local de urbanism;

m) lucrări de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu acordul/autorizația administratorului drumului;

n) modificări de compartimentare nestructurală, demontabilă, realizată din materiale ușoare;

o) schimbarea de destinație, numai în situația în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construire/desființare pentru care legea prevede emiterea autorizației de construire/desființare, cu încadrarea în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate;

p) introducerea de rețele și echipamente de comunicațiielectronice în infrastructurile fizice subterane existente, construite cuaceastă destinație, precum și introducerea de rețele și echipamente de comunicații electronice în infrastructurile fizice interioare existente;

q) lucrări de intervenții în scopul implementării măsurilor necesare conform legislației prevenirii și stingerii incendiilor în vigoare,respectiv executarea instalațiilor specifice prevenirii și stingerii incendiilor, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu;

r) lucrări de plantare a perdelelor forestiere de protecție și împăduriri pe terenuri degradate;

s) lucrări de construcții funerare subterane și supraterane, cuavizul administrației cimitirului;

ș) lucrări pentru amplasarea de structuri ușoare demontabile pentru acoperirea terenurilor de sport existente sau destinate desfășurării evenimentelor culturale care vor fi realizate în baza unui aviz de

amplasare.

(2) Se pot executa fără autorizație de construire/desființare următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor amplasate în zone de protecție amonumentelor sau în zone construite protejate, care nu sunt monumenteistorice clasate sau în curs de clasare, ori dacă acestea nu reprezintă construcții cu valoare arhitecturală sau istorică, stabilite prin documentațiide urbanism aprobate:

a) lucrări de reparații și/sau întreținere la construcții existente, care nu afectează volumul, forma clădirii și decorația fațadelor și care nu reprezintă extinderi, demolări sau modificări structurale:

i. lucrări de investigare, cercetare, expertizare, conservare șirestaurare a componentelor artistice ale construcțiilor, cu avizul autorității administrației publice centrale competentă în domeniul protejăriipatrimoniului cultural, sau al serviciilor deconcentrate ale acesteia, dupăcaz;

ii. lucrări de reparații minore la finisaje exterioare cu condiția să se păstreze materialul, culoarea și textura finisajului;

iii. lucrări de uniformizare a culorii și texturii finisajelorexterioare, în cazul în care aspectul a fost deteriorat prin mai multeintervenții de reparații;

iv. reparații/înlocuiri de tâmplărie exterioară, cu condiția să se păstreze materialul, forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei.

lucrări pentru amplasarea de structuri ușoare demontabile

pentru acoperirea terenurilor de sport existente sau destinate desfășurării evenimentelor culturale care vor fi realizate în baza unui aviz de

amplasare.

 

b) lucrări de reparații interioare la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii,placaje precum și înlocuiri de tâmplărie interioară cu păstrarea dimensiuniigolurilor;

c) lucrări de reparații și înlocuiri la pardoseli;
d) reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare;
e) reparații și înlocuiri de sobe de încălzit și a coșurilor de fum

aferente păstrându-se forma, dimensiunile și materialele acestora;
f) reparații la împrejmuiri, acoperișuri, învelitori sau terase, trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces, atunci când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate;
g) modificări de compartimentări nestructurale, demontabile, realizate din materiale ușoare și care nu modifică concepția spațială interioară;

h) schimbarea de destinație, numai în situația în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construire/desființare pentrucare legea prevede emiterea autorizației de construire/desființare, cu încadrarea în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate;

i) lucrări de intervenții în scopul implementării măsurilor necesare conform legislației prevenirii și stingerii incendiilor în vigoare,respectiv executarea instalațiilor specifice prevenirii și stingerii incendiilor, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.

(3) La construcțiile cu caracter special având destinația de unități

sanitare care sunt monumente istorice, amplasate în zone de protecție a monumentelor și în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, se potexecuta fără autorizație de construire lucrări care nu modifică structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor de finisaje interioareși exterioare, reparații și înlocuiri de tâmplărie interioară și exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei, reparații la acoperișuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate, reparații și înlocuiri la pardoseli și la

instalațiile interioare.

(4) În cazul construcțiilor monument istoric și a construcțiilor cu valoare arhitecturală sau istorică stabilită prin documentații de urbanism aprobate, lucrările prevăzute la alin. (2) se pot executa numai cunotificarea prealabilă a autorității administrației publice locale și a serviciului deconcentrat al autorității centrale competente în domeniul protejării patrimoniului cultural și în baza acordului scris al acestuiserviciu deconcentrat care conține condițiile și termenele de executare ale lucrărilor sau, după caz, necesitatea urmării procedurii de autorizare a respectivelor lucrări.

(5) Acordul scris prevăzut la alin. (3) se emite în cel mult 30 de zile de la data înregistrării notificării iar la depășirea termenului prevăzut se consideră că lucrările notificate beneficiază de acord tacit.

(6) Procedura și formatele notificării și respectiv a emiterii acordului scris prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministruluicompetent în domeniul protejării patrimoniului cultural.

(7) Se pot executa fără autorizație de construire:

a) lucrări pentru amplasarea de tonete și pupitre acoperite sau închise, destinate difuzării și comercializării presei, cărților și florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundații și platforme, în suprafață demaximum 12 mp, în baza avizului de amplasare și care nu determină congestionarea sau blocarea traficului pietonal pe trotuar, fără racorduri și/sau branșamente la utilități urbane, cu excepția energiei electrice;

b) lucrări de reparații/reabilitări/retehnologizări, inclusiv modificarea,înlocuirea sau adăugarea de echipamente rețelelor de comunicații electronice, în cazul în care pentru acestea nu sunt necesare și lucrări asupra infrastructurilor fizice de susținere, efectuate de beneficiarii regimului de autorizare generală din domeniul comunicațiilor electronice și/sau de operatorii de rețea;

c) lucrările geofizice de cercetare și prospecțiune a potențialuluipetroligen, cu respectarea legislației privind protecția mediului: prospecțiuni seismice, vibrare controlată, prospecțiuni gravimetrice, prospecțiuni magnetometrice, prospecțiuni geoelectrice, prospecțiuni radiometrice, teledetecție, în condițiile în care acestea nu presupun forajesau lucrări de natura lucrărilor de construcții.”

27. După articolul 11 se introduce un nou articol, art. 111, cuurmătorul cuprins:

„Art. 111. – (1) Se emit autorizații de construire/desființare fără elaborarea, avizarea și aprobarea, în prealabil, a unei documentații de amenajare a teritoriului și/sau documentații de urbanism, pentru:

a) lucrări de consolidare, reconstruire, modificare, reparare, reabilitare, protejare, restaurare și/sau de conservare a clădirilor de oricefel, inclusiv la împrejmuiri, precum și a instalațiilor aferente acestora cu condiția menținerii suprafeței construite la sol, inclusiv în cazul schimbării folosinței dacă noua folosință corespunde prevederilor regulamentuluilocal de urbanism în vigoare;

b) lucrări de amenajare pentru funcționalizarea podurilor existente, chiar dacă aceasta conduce la depășirea coeficientului deutilizare a terenului – C.U.T., reglementat în zonă;

 

c) lucrări de extindere în cazul în care extinderea propusă se încadrează în prevederile regulamentului local de urbanism în vigoare;

d) lucrări de supraetajare a clădirilor existente cu încă un nivel, o singură dată, cu condiția situării acestora în afara zonelor construite protejate sau a zonelor de protecție a monumentelor stabilite prindocumentații de urbanism aprobate, după caz, și care nu au beneficiat de derogări pentru CUT și/sau regim de înălțime prin reglementările urbanistice stabilite în documentația de urbanism aprobată în baza căreia afost emisă autorizația inițială;

e) lucrări de extindere a clădirilor existente sociale, de învățământ, de sănătate, de cultură și administrative aparținând domeniului public și privat al statului și unităților administrativ-teritoriale, dacă extinderea este obligatorie pentru funcționarea acestora în condițiile legii;

f) lucrări de cercetare, de prospectare și exploatare de cariere,balastiere și agregate minerale, forarea și echiparea sondelor de gaze și țiței, situate în extravilan.”

28. La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va aveaurmătorul cuprins:

„Art. 12. – (1) Autorizaţiile de construire sau de desfiinţare, emise cu încălcarea prevederilor legale, pot fi anulate de către:

a) instanţele de contencios administrativ, potrivit legii;

b) prefect, în urma activităţii de control a Inspectoratul de Stat înConstrucţii – I.S.C.”

29. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 14. – Nu pot face obiectul concesiunii terenurile libere deconstrucţii aflate în administrarea consiliilor locale care constituie obiectulcererilor de reconstituire a dreptului de proprietate a foștilor proprietari formulate în termenul prevăzut de Legea nr. 10/2001 privind regimuljuridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

30. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul151, cu următorul cuprins:

„Art. 151. – (1) Atribuirea terenurilor în baza cererilor formulate potrivit Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentruconstruirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările ulterioare are prioritate față de orice altă cerere de atribuire, concesionare,vânzare ori închiriere.

(2) În vederea aplicării priorității prevăzută la alin. (1), la nivelulmunicipiului București atribuirea terenurilor în baza cererilor formulate potrivit Legii nr. 15/2003 se face de către Consiliul General al municipiului București dacă consiliul local al sectorului nu poate soluționa cererea potrivitart. 1 alin. (2) din Legea nr. 15/2003, republicată, cu modificările ulterioare.

(3) Dacă cererea formulată în temeiul Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările ulterioare nu poate fi soluționată de autoritatea locală a unitățiiadministrativ-teritoriale unde solicitantul are domiciliul, solicitantul poateformula cerere autorităților unităților administrativ-teritoriale aflate în imediatavecinătate a celei de domiciliu.”

31. La articolul 26 alineatul (1), litera h1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„h1) neemiterea avizelor și autorizațiilor de construire în termenul prevăzut de prezenta lege;”

32. La articolul 26 alineatul (1), după litera h1) se introduce onouă literă, lit. h2), cu următorul cuprins:

„h2) refuzul nejustificat de emitere a autorizației de construire/desființare și/sau a certificatului de urbanism în termenulprevăzut de lege pentru documentațiile complete;”

33. La articolul 26 alineatul (1), după litera n) se introduce o nouă literă, lit. o), cu următorul cuprins:

„o) neconstituirea bazei de date de către autorităţile publice responsabile sau netransmiterea de către posesorii de reţeletehnico-edilitare în termenele legale a planurilor cadastrale prevăzute laart. 45 alin. (6).”

34. La articolul 26 alineatul (2), liniuțele a treia și a șasea se modifică și vor avea următorul cuprins:

„- de 10.000 lei, cele prevăzute la lit. c) și o);…………………………………………………………………………………………………………

– de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. h2), j) şi k);”

 

35. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins

„Art. 30. – (1) Cheltuielile pentru controlul statului în amenajareateritoriului, urbanism și autorizarea executării lucrărilor de construcții șireglementarea în domeniul urbanismului se suportă de către investitori, în valoare echivalentă cu o cota de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate, cu excepția celor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) a lăcașurilor de cult și a lucrărilor de intervenție în primă urgență pentru punerea în siguranță a construcțiilor existente, inclusiv a instalațiilor aferente, care prezintă pericol public, indiferent de destinație.

(2) Virarea sumelor stabilite conform dispozițiilor alin. (1) se face în contul inspectoratelor în construcții, respectiv al municipiului București, după caz, odată cu transmiterea notificării privind data începerii lucrărilor,astfel cum se prevede la art. 14. Întârzierea la plata a cotei prevăzute la alin. (1) se penalizează cu 0,15% pe zi de întârziere, fără a se depăși suma datorată. Disponibilitățile la finele anului din veniturile extrabugetare se reportează în anul următor și au aceeași destinație.

(3) Cota stabilită la alin. (1) se aplică și diferențelor rezultate dinregularizarea valorii lucrărilor autorizate, care se face până la data convocării recepției la terminarea lucrărilor.

(4) Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. utilizează 70% din fondul astfel constituit pentru îndeplinirea atribuțiilor inclusiv cheltuieli depersonal, potrivit prevederilor legale, și virează lunar 30% din acest fond în contul autorității administrației publice centrale cu atribuții în domeniile amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării executării lucrărilor deconstruire/desființare a construcțiilor pentru asigurarea fondului necesaractualizării/elaborării reglementărilor tehnice și fondului de documentații de amenajarea teritoriului și urbanism de interes național și pentru cheltuieli de personal.

(5) Cheltuielile de personal includ cheltuieli cu personalul propriuși cu plata indemnizației de participare a specialiștilor în calitate demembri în comitetele/comisiile/consiliile pentru avizări din punct devedere tehnic.

(6) Personalul din ministerul de resort cu atribuții de reglementareîn domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor va fi salarizat la nivelul prevăzut în Anexa nr. 8 la Legea nr. 153/2017 privindsalarizarea personalului plătit din fonduri publice, la care se adaugă unspor de complexitate de 35%.”

 

Citește integral aici.

Sursă: Camera Deputaților 

construction-site-1359136_640

 

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s