LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2019 privind stabilirea unor măsuri privind finanţarea investiţiilor în turism şi modificarea unor acte normative

LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2019 privind stabilirea unor măsuri privind finanţarea investiţiilor în turism şi modificarea unor acte normative

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10 din 19 februarie 2019 privind stabilirea unor măsuri privind finanţarea investiţiilor în turism şi modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 25 februarie 2019.

O.U.G. nr. 10/2019 pentru stabilirea unor măsuri privind finanţarea investiţiilor în turism şi modificarea unor acte normative

Art 1: ,,(1) Începând cu anul 2019, prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) lit. e) și h) și alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Turismului încheie cu autoritățile administrației publice locale contracte de finanțare multianuale, pentru finanțarea investițiilor în turism prevăzute la lit. B din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investițiilor în turism – Masterplanul investițiilor în turism – și a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiții în turism, cu modificările și completările ulterioare, pe o perioadă de maximum 4 ani, în limita creditelor de angajament aprobate și a creditelor bugetare aprobate și/sau estimate cu această destinație, fără eșalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare.

(2) Începând cu anul 2019, prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) lit. e) și h) și alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Turismului încheie cu autoritățile administrației publice locale contracte de finanțare multianuale, pentru lucrările rămase de executat sau pentru lucrările executate și nedecontate din contractele de lucrări aflate în derulare, pentru finanțarea investițiilor în turism prevăzute la lit. A din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 558/2017, cu modificările și completările ulterioare, pe o perioadă de maximum 4 ani, în limita creditelor de angajament aprobate și a creditelor bugetare aprobate și/sau estimate cu această destinație, fără eșalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare.

(3) Pe durata de valabilitate a contractelor de finanțare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare.

(4) În funcție de prevederile bugetare aprobate anual cu această destinație, durata contractelor de finanțare prevăzută la alin. (1) și (2) poate fi prelungită până la maximum 2 ani.

(5) Creditele bugetare aferente contractelor de finanțare încheiate conform alin. (1) și (2) se transferă beneficiarilor în limita bugetului anual al Ministerului Turismului
aprobat cu această destinație, în ordinea cronologică de înregistrare a solicitării de transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate.

(6) În situația în care beneficiarii prevăzuți la alin. (1) și (2) decontează sumele aferente contribuției de la bugetul de stat din surse proprii sau alte surse legal constituite, aceștia au dreptul să solicite recuperarea acestora la Ministerul Turismului, care transferă aceste sume în limita creditelor bugetare aprobate ulterior în buget cu această destinație.

(7) Beneficiarii prevăzuți la alin. (1) și (2), în baza contractelor de finanțare încheiate în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, cuprind în bugetul propriu credite bugetare estimate în funcție de graficele de execuție a livrării de bunuri, prestării de servicii, execuției de lucrări”.

Art. 2: ,,(1) În cazul în care beneficiarii utilizează sumele transferate cu nerespectarea prevederilor legale sau contractuale, Ministerul Turismului notifică beneficiarii cu privire la prevederile încălcate și solicită restituirea în termen de 30 de zile calendaristice a sumelor decontate necuvenit.

(2) În situația în care beneficiarii nu restituie sumele decontate necuvenit în termenul stabilit, Ministerul Turismului solicită în scris direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială se află beneficiarii respectivi sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii. Sistările alimentării cu cote defalcate din impozitul pe venit și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, instituite în baza altor acte normative, se mențin.

(3) După recuperarea sumelor de la beneficiari, Ministerul Turismului comunică în scris acest lucru direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială se află beneficiarii respectivi, care dispun încetarea restricțiilor prevăzute la alin. (2).

(4) La cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale prin care se angajează să achite sumele decontate necuvenit prevăzute la alin. (1) și în care se menționează Ministerul Turismului ca beneficiar al sumelor și detaliile privind plata, directorii generali ai direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/directorul general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București/șefii de administrație ai administrațiilor județene ale finanțelor publice alimentează conturile acestora atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la nivelul sumelor solicitate pentru restituirea către Ministerul Turismului a sumelor decontate necuvenit prevăzute la alin. (1).

(5) În termen de două zile lucrătoare de la data alocării sumelor, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezintă unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului documentele de plată prin care achită sumele decontate necuvenit, prevăzute la alin. (1), potrivit celor menționate în cerere.

(6) În cazul în care ordonatorii de credite nu prezintă documentele de plată în termenul prevăzut la alin. (5) sau în cazul în care acestea nu sunt întocmite potrivit destinației prevăzute la alin. (4), unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligația să retragă din conturile bugetelor locale sumele aferente cotelor defalcate din impozitul pe venit, precum și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost alocate pe baza cererii, corespunzătoare documentelor de plată neprezentate sau întocmite eronat. Unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligația să comunice de îndată ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale sumele care au fost retrase și motivele pentru care au fost retrase”.

Potrivit art. 3, beneficiarii răspund de organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor de bunuri/servicii/lucrări, în conformitate cu prevederile legale și cu obligațiile din contractele prevăzute la art. 1, precum și de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat prin program potrivit destinației pentru care au fost alocate. În aceeași ordine de idei, aceștia au obligația să transmită Ministerului Turismului toate documentele necesare monitorizării și finanțării prin program a obiectivelor de investiții și sunt responsabili pentru realitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate.

Sursă: Camera Deputaților

acapulco-3605307_640

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s