LEGE privind circulaţia pe drumurile publice și inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România

LEGE privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 21 din 26 august 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.5 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 29 august 2014, cu următoarele modificări şi completări:

 

1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct cu următorul cuprins:

„- La articolul 9, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(5) Inspecţia tehnică periodică se efectuează în staţii autorizate sau în reprezentanţe RAR, conform legislaţiei în vigoare.»”

2. La articolul I punctul 16, articolul 32 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) pentru lumina albastră – autovehiculele aparţinând poliţiei, jandarmeriei, poliţiei de frontieră, serviciului de ambulanţă sau medicină legală, protecţiei civile, Ministerului Apărării Naţionale, unităţilor speciale ale Serviciului Român de Informaţii şi ale Serviciului de Protecţie şi Pază, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, atunci când se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă;”

3. La articolul I, după punctul 24 se introduc patru noi puncte, pct. 241 – 244, cu următorul cuprins:

„241. La articolul 102 alineatul (1), punctul 10 se abrogă.

242. La articolul 102 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

«f) deţinerea, montarea sau folosirea în circulaţia pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonoră sau luminoasă pe vehiculele care nu au acest drept;»

243. La articolul 103 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«c) pentru o perioadă de 90 de zile când fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai a fost urmărită ca infracţiune contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice şi procurorul sau instanţa de judecată a dispus clasarea în condiţiile art. 16 alin. (1) lit. b), teza a II-a, din Codul de procedură penală, renunţarea la urmărirea penală, renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei dacă nu a fost dispusă obligaţia prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal.»

244. La articolul 103 alineatul (1), după litera c) se introduc două noi litere, lit. d) şi lit. e) cu următorul cuprins:

«d) pentru o perioadă de 90 zile în cazul accidentului de circulaţie din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane dacă a fost încălcată o regulă de circulaţie pentru care prezenta ordonanţă de urgenţă prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce şi instanţa de judecată sau procurorul a dispus clasarea în condiţiile art. 16 alin. (1) lit. b), e) şi g) din Codul de procedură penală, renunţarea la urmărirea penală, renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei dacă nu a fost dispusă obligaţia prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal ori încetarea procesului penal în condiţiile art.16 alin.(1) lit. e) şi g) din Codul procedură penală.

e) pentru o perioadă de 90 de zile, când titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru infracţiunile prevăzute la art. 334 alin. (1) şi (3) din Codul penal.»”

4. La articolul I punctul 26 la articolul 106 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) în situaţiile prevăzute de art. 103 alin. (1) literele c) – e);”

5. La articolul I, după punctul 33 se introduce un nou punct, pct. 331, cu următorul cuprins:

„331. Articolul 118 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 118. – (1) Împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta.

(2) Plângerea suspendă executarea amenzii şi a sancţiunii contravenţionale complementare dispuse prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei de la data înregistrării la judecătoria prevăzută la alin. (1).

(3) Dovada înregistrării plângerii se prezintă de către contravenient, personal sau prin reprezentant legal, la unitatea de poliţie din care face parte agentul constatator. La data prezentării dovezii înregistrării plângerii, unitatea de poliţie din care face parte agentul constatator va efectua menţiunile în evidenţe şi va restitui permisul de conducere, reţinând dovada înlocuitoare.

(4) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se reia în ziua următoare celei în care a fost predat permisul de conducere, dar nu mai târziu de 30 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care instanţa a respins plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Sancţiunea contravenţională complementară constând în suspendarea dreptului de a conduce îşi produce efectele fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi.

(5) Predarea permisului de conducere de către contravenient se face personal, prin reprezentant legal sau prin servicii de curierat, cu aviz de primire, în termenul prevăzut la alin. (4), la serviciul/biroul poliţiei rutiere, care îl va înainta unităţii de poliţie care îl are în evidenţă.

(6) Se consideră îndeplinită obligaţia de predare a permisului de conducere şi în cazul în care documentul este transmis prin servicii de curierat, cu aviz de primire, în termenul prevăzut la alin. (4) la serviciul/biroul poliţiei rutiere. Data care se ia în considerare este data predării permisului către serviciul de curierat. Dovada înlocuitoare se eliberează la data prezentării titularului înăuntrul termenului de suspendare a dreptului de a conduce la serviciul/biroul poliţiei rutiere la care a înaintat permisul de conducere.

(7) În cazul în care contravenientul nu predă permisul de conducere, în termenul prevăzut la alin. (4), durata de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se majorează de drept cu 30 de zile, fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi.

(8) În sensul prezentului articol, prin serviciu al poliţiei rutiere se înţelege serviciul poliţiei rutiere din structura unui inspectorat judeţean de poliţie, Brigada Rutieră din cadrul Direcţiei Generale a Municipiului Bucureşti sau biroul de poliţie autostrăzi din cadrul Brigăzii Autostrăzi şi Misiuni Speciale din structura Inspectoratului General al Poliţiei Române.»”

Art. II. – Ordonanţa Guvernului nr. 81/2000 privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 167/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (3), după litera p) se introduc două noi litere, literele q) şi r), cu următorul cuprins:

„q) laborator mobil – autovehicul dotat cu echipamentele necesare efectuării inspecţiei tehnice periodice la tractoare agricole sau forestiere şi la maşini şi utilaje autopropulsate pentru lucrări, care se poate deplasa la o locaţie convenită la cererea primăriei comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti, după caz;

r) atestat tehnic – document emis de RAR pentru maşinile şi utilajele autopropulsate pentru lucrări care include date de identificare şi caracteristici tehnice ale acestora.”

2. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. – (1) Inspecţia tehnică periodică la vehiculele agreate pentru transportul mărfurilor periculoase, la vehiculele destinate exclusiv transportului de butelii de gaze, la remorcile-cisternă lente destinate transportului de mărfuri periculoase, la vehiculele istorice, la autovehiculele destinate competiţiilor sportive, la vehiculele cu caracteristici speciale, la vehiculele înregistrate prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. m) care nu deţin atestat tehnic, la vehiculele radiate din evidenţă care au fost înmatriculate ori înregistrate anterior în România în vederea înmatriculării sau a înregistrării, precum şi inspecţia tehnică în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare ori a certificatului de înregistrare se efectuează numai de personalul R.A.R., în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2).”

3. La articolul 5, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

„(11) Inspecţia tehnică periodică la tractoare agricole sau forestiere şi la maşini şi utilaje autopropulsate pentru lucrări poate fi efectuată şi cu laboratoare mobile din dotarea RAR în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2).

(12) Registrul Auto Român asigură echipamentele şi resursele umane necesare respectării prevederilor alin. (11).”

4. La articolul 67, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 67. – (1) În vederea obţinerii certificatului de înregistrare cu menţiunea «Pentru acest vehicul, inspecţia tehnică periodică nu este obligatorie» solicitantul va depune la emitent atestatul tehnic, emis de R.A.R., la cerere, din care să rezulte că vehiculul respectiv nu se supune inspecţiei tehnice periodice.”

Art. III. – În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi Ministerul Transporturilor actualizează Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismul nr. 2.133 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România – RNTR 1, publicat în monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

Sursă: Camera Deputaților

driver-3978839_640

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s