Procedura de înregistrare a contractelor de locaţiune

ORDIN  Nr. 114/2019 din 21 ianuarie 2019

pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune”

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 109 din 12 februarie 2019

În temeiul dispoziţiilor art. 342 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 1.798 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 752255 din 18.01.2019, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

ART. 1

Se aprobă Procedura de înregistrare a contractelor de locaţiune, prevăzută în anexa nr. 1.

ART. 2

Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune”, prevăzut în anexa nr. 2.

ART. 3

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 5

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 2, art. 3 lit. b) şi anexele nr. 2 şi 4 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.985/2012 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 9 ianuarie 2013.

ART. 6

Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Mihaela Triculescu

Bucureşti, 21 ianuarie 2019.

Nr. 114.

ANEXA 1

PROCEDURĂ de înregistrare a contractelor de locaţiune

 1. Contractele de locaţiune încheiate prin înscris sub semnătură privată pot fi înregistrate la organele fiscale centrale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
 2. Organul fiscal central competent este:
 3. a) organul fiscal central în a cărui evidenţă locatorul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii;
 4. b) organul fiscal central în a cărui rază teritorială locatorul, persoană fizică rezidentă, are domiciliul fiscal, potrivit legii;
 5. c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află bunul care face obiectul contractului de locaţiune – în cazul persoanelor fizice nerezidente.
 6. – (1) Pentru înregistrarea contractului de locaţiune, locatorul depune „Cererea de înregistrare a contractelor de locaţiune”, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, denumită în continuare cerere, însoţită de o copie a contractului de locaţiune. Conformitatea cu originalul a copiei se efectuează de către locator prin înscrierea menţiunii „conform cu originalul” şi prin semnătura acestuia.

    (2) Cererea se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către locator.

    (3) Cererea, însoţită de copia contractului de locaţiune, se depune direct la registratura organului fiscal central competent sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

 1. Modificarea sau încetarea contractului de locaţiune pot fi înregistrate de locator la organul fiscal central competent, prin depunerea cererii, având bifată în formular căsuţa „Modificare” sau „Încetare”, după caz, însoţită de documentele justificative.
 2. – (1) Data înregistrării contractului de locaţiune, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este data înregistrării cererii la organul fiscal central competent sau data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic de confirmare, după caz.

    (2) Dovada înregistrării la organul fiscal central competent a contractului de locaţiune, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este:

a) copia cererii având înscrise numărul şi data înregistrării la organul fiscal – pentru cererile depuse direct la registratura organului fiscal central competent;

b) copia cererii, însoţită de mesajul electronic de confirmare – pentru cererile depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

 1. Cererea şi documentele depuse de locator în format hârtie se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului, iar formatul electronic în arhiva de documente electronice.
 2. Organul fiscal central competent organizează evidenţa contractelor de locaţiune în Registrul contractelor de locaţiune, care se conduce informatizat, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.
 3. Înregistrarea în Registrul contractelor de locaţiune se efectuează în maximum 5 zile de la data depunerii cererii.
 4. Registrul contractelor de locaţiune se gestionează la nivelul organelor fiscale centrale competente, cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de către Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Anexă la procedură 

agreement-3476369_640

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s