Proiect: Ordin de Ministru privind aprobarea Procedurii pentru înregistrare și raportare, frecvenței de raportare către registrul național al producătorilor, precum și a modului de evidență și de raportare a informațiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) și la art. 27 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice și electronice.

MM supune dezbaterii publice proiectul de OM privind aprobarea Procedurii pentru înregistrare și raportare, frecvenței de raportare către registrul național al producătorilor, precum și a modului de evidență și de raportare a informațiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) și la art. 27 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice și electronice

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin de Ministru privind aprobarea Procedurii pentru înregistrare și raportare, frecvenței de raportare către registrul național al producătorilor, precum și a modului de evidență și de raportare a informațiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) și la art. 27 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice și electronice.

Ordin:

Art. 1

Se aprobă Procedura pentru înregistrare și raportare, frecvența de raportare către registrul național al producătorilor, precum și modul de evidență și de raportare a informațiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) și la art. 27 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

(1) Producătorii înregistrați în registrul întocmit în conformitate cu Ordinul ministrului mediului şigospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1223/715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice, sunt obligaţi să se înregistreze conform Procedurii prevăzute în anexă în maximum 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. (2) Producătorii aflaţi în procedură de înregistrare la data intrării în vigoare a prezentului ordin se înregistrează conform Procedurii prevăzute în anexă.

(3) Raportările producătorilor, organizațiilor colective, reprezentanților autorizați, operatorilor economici colectori și/sau tratatori privind echipamentele electrice și electronice și deșeurile de

echipamente electrice și electronice aferente anului 2018 se realizează și se transmit, până cel târziu ladata de 30 aprilie 2019 conform capitolului II Modul de evidenţă şi de raportare a datelor din Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1223/715/2005. (4) Prima raportare conform prevederilor prezentului ordin se face la 20 martie 2020, pentru anul dereferinţă 2019.

Art. 3

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1223/715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare.

Art. 4

Agenția Națională pentru Protecția Mediului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Art. 5 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Procedura pentru înregistrare și raportare, frecvența de raportare către registrul național al producătorilor, precum și modul de evidență și de raportare a informațiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) și la art. 27 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

CAPITOLUL I: Înregistrarea producătorilor

Art. 1
(1) Producătorii, aşa cum sunt definiţi la lit. g) din anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice și electronice, denumită în continuare ordonanță, suntobligaţi să se înregistreze în Registrul național al producătorilor, întocmit în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (6) din ordonanță, la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, denumită în continuareANPM.

(2) Registrul menţionat la alin. (1) este electronic şi este disponibil pe pagina de internet a ANPM,www.anpm.ro.

 1. (3)  Pentru analiza documentaţiei de înregistrare în Registrul menţionat la alin. (1) se achită un tarif de 500 lei în contul indicat de către ANPM.
 2. (4)  Înregistrarea producătorilor se face în baza următoarelor documente:
 1. a)  Cererea completată online, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la Procedură;
 2. b)  Informații generale estimate pentru anul pentru care se face înregistrarea conform modelului

  prezentat în anexei nr. 2 la Procedură;

 3. c)  Copie conformă cu originalul a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului

  Comerţului sau, după caz, certificatul de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor la

  judecătoria în a cărei circumscripţie se află filiala asociaţiei sau fundaţiei în cauză;

 4. d)  Certificatul constatator conform Legii 26/1990 privind registrul comerțului, republicată eliberat deOficiul Naţional al Registrului Comerţului, în original, eliberat cu maximum 15 zile calendaristice

  înainte de data depunerii documentaţiei;

 5. e)  Dovada constituirii garanţiei, potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din ordonanță, pentru producătorii

  care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile prevăzute de ordonanţă;

 6. f)  Producătorii individuali transmit dovada solicitării de aprobare a planului de operare în conformitate

  cu prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului economiei,comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri nr. 1494/846/2016 pentru aprobarea procedurii şi criteriilor de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective şi de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile, acordarea licenţei reprezentanţilor autorizaţi, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şielectronice, cu modificările ulterioare.

 7. g)  Producătorii care au transferat responsabilitatea gestionării deșeurilor de echipamente electrice șielectronice, denumite în continuare DEEE, transmit copia conformă cu originalul a contractuluivalabil de transfer de responsabilităţi către o organizaţie colectivă constituită potrivit art. 25 alin. (7) din ordonanță, din care sa rezulte categoriile de echipamente electrice și electronice, denumite încontinuare EEE, pentru care s-a transferat responsabilitatea, conform anexei nr. 2 din ordonanță.
 8. h)  Dovada de achitare a tarifului prevăzut la alin. (3).

page4image26448

(5) Înregistrarea producătorilor stabiliți în alt stat membru al Uniunii Europene se face de către Reprezentanţii autorizaţi, prevăzuţi la art. 40 din ordonanță, care dețin licență sau de o organizaţie colectivă autorizată care a acceptat să îndeplinească acest rol în conformitate cu prevederile Ordinuluiministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul deafaceri nr. 1494/846/2016, cu modificările ulterioare, în baza documentelor prevăzute la alin. (4) sau, după caz, a documentelor echivalente, însoțite de licența de operare sau de notificarea primită de a Comisiei de autorizare în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri nr. 1494/846/2016, cumodificările ulterioare.

(6) Producătorii/ Reprezentanţii autorizaţi au obligația de a se înregistra online în Registrul național al producătorilor. Ulterior înregistrării online,documentele necesare înscrierii în Registru se depun laANPM sau se transmit prin poştă.

Art. 2
(1) În termen de 30 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei complete menţionate la art. 1 alin. (4)și (5), ANPM atribuie producătorului numărul de înregistrare, publică informaţiile corespunzătoare în Registrul menţionat la alin. (1) şi informează operatorul economic cu privire la numărul de înregistrareatribuit.

(2) În cazul în care documentaţia depusă nu este completă sau nu cuprinde toate informaţiile necesare, ANPM solicită completarea sau clarificarea acesteia, după caz.

(3) Numărul de înregistrare este de forma RO – EEE – număr unic – data emiterii şi se actualizeazăanual.

(4) Pentru actualizarea anuală a numărului de înregistrare se achită un tarif de 100 lei în contul indicatde către ANPM.

(5) Actualizarea numărului de înregistrare se face în baza următoarelor documente care se depun la ANPM până la data de 20 martie a fiecărui an:

 1. a)  Cererea completată online, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la Procedură;
 2. b)  Informații generale estimate pentru anul pentru care se face actualizarea numărului de

  înregistrare conform anexei nr. 2 la Procedură;

 3. c)  Copie conformă cu originalul a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului

  Comerţului sau, după caz, certificatul de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor la

  judecătoria în a cărei circumscripţie se află filiala asociaţiei sau fundaţiei în cauză;

 4. d)  Dovada constituirii garanţiei, potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din ordonanță, pentru

  producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile prevăzute de ordonanță;

 5. e)  Copie conformă cu originalul a adresei din partea Comisiei de evaluare şi autorizare prin care seconfirmă aprobarea planului de operare individual, potrivit prevederilor art. 25 alin. (7) dinordonanță sau copia conformă cu originalul a adresei de acordare a vizei anuale, pentru

  producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile prevăzute de ordonanță;

 6. f)  Declaraţia semnată de Președintele/Directorul organizaţiei colective din care să rezulte afilierea, inclusiv categoriile de EEE pentru care s-a transferat responsabilitatea, conform anexei nr. 2 laordonanță, precum şi faptul că organizaţia colectivă raportează datele aferente producătorului

  pentru anul anterior celui în care se face actualizarea numărului de înregistrare;

 7. g)  Producătorii individuali/reprezentanţii autorizaţi, după caz, raportează datele privind echipamentele electrice şi electronice introduse pe piaţă şi modul de gestionare a deşeurilor de

echipamente electrice şi electronice pentru anul anterior celui în care se face actualizarea

numărului de înregistrare, potrivit prevederilor art. 6;h) Dovada de achitare a tarifului, prevăzut la alin. (4).

(6) ANPM actualizează numărul de înregistrare al producătorului, publică informaţiile corespunzătoare în Registrul menţionat la art. 1 alin. (1) şi comunică producătorului actualizarea numărului deînregistrare în termen de 45 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei complete menţionate la alin.(5).

(7) În cazul în care documentaţia depusă nu este completă sau nu cuprinde toate informaţiile necesare, ANPM solicită completarea sau clarificarea acesteia, după caz, iar termenul de actualizare a număruluide înregistrare se calculează de la data depunerii documentaţiei complete.

Art. 3.
(1) Numărul de înregistrare primit va fi comunicat reţelelor comerciale prin care sunt vândute şi/saudistribuite EEE, potrivit prevederilor art. 38 alin. (2) din ordonanța de urgență, în maximum 30 de zile calendaristice de la atribuire.

(2) Orice modificare a datelor transmise prin documentaţia de înregistrare / actualizare va fi anunţatăonline la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în termen de 30 de zile lucrătoare de la apariţiaacesteia.

CAPITOLUL II Radierea din Registrul producătorilor
Art. 4
(1) Producătorii care renunţă la punerea pe piaţa naţională a echipamentelor electrice şi electronice sunt obligaţi să anunţe ANPM, în termen de 30 de zile lucrătoare, pentru a putea fi radiaţi din Registrul producătorilor.

(2) Cererea de radiere completată online este însoţită de:

a) documente justificative, cum ar fi copie conformă cu originalul a certificatului de radiere eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerțului sau declarație pe proprie răspundere, în original, semnată de reprezentantul legal al societăţii, din care să rezulte că nu mai introduce pe piaţa naţională echipamente electrice şi electronice.

b) raportarea corespunzătoare intervalului de timp dintre sfârșitul perioadei de referință corespunzătoare ultimei raportări şi data cererii de radiere.

(3) În termen de 30 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei complete ANPM operează radiereadin Registrul național al producătorilor de EEE.

Art. 5 Radierea din Registru a producătorilor se realizează de drept în baza notificării primite de la Comisia de evaluare şi autorizare constituită în baza prevederilor art. 25, alin. (7) din ordonanță, în conformitate cu prevederile art.13 și 14 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri nr. 1494/846/2016, cumodificările ulterioare.

CAPITOLUL III: Modul de evidenţă şi de raportare a datelor

Art. 6
(1) În vederea constituirii bazei de date prevăzute la art. 12, producătorii care îşi îndeplinesc obligaţiileîn mod individual sunt obligaţi să raporteze la ANPM, anual până cel târziu la data de 20 martie a fiecărui an, pentru anul precedent următoarele date:

a) date privind cantităţile de echipamente electrice şi electronice introduse pe piaţa naţională conformanexei nr. 4 la Procedură;

b) cantităţile, numărul şi categoriile de deşeuri de echipamente electrice şi electronice care au fost colectate şi gestionate conform anexei nr. 6 la Procedură;

(2) Datele de raportare prevăzute la alin. (1) se transmit ANPM, online și pe suport hârtie, până cel târziu la data de 20 martie a fiecărui an, pentru anul precedent.

Art. 7 Organizaţiile colective autorizate transmit ANPM, online și pe suport hârtie datele referitoare laechipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice pentru fiecare producător în parte pentru care au preluat responsabilitatea, până cel târziu la data de 20 martie afiecărui an, pentru anul precedent, conform formatului prevăzut în anexele nr. 5 şi nr. 7 la Procedură.

Art. 8 Producătorii care au transferat responsabilitatea privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, valorificare şi reciclare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, conformprevederilor art. 25, alin (6) din ordonanță, sunt obligaţi să se asigure că organizaţia colectivă autorizată cu care au încheiat contractul de transfer de responsabilitate îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, inclusiv cele de raportare.

Art. 9
(1) Autoritățile administrației publice locale sunt obligate să raporteze online în Registrul național șipe suport hârtie autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului din judeţul pe a cărui rază teritorială seaflă, până la data de 20 martie a fiecărui an, operatorul economic prin care s-a realizat colectarea DEEEde la gospodăriile particulare în anul anterior raportării, potrivit art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015. Formularul de raportare este prevăzut în anexa nr. 8 la Procedură.

(2) Operatorii economici autorizaţi să colecteze DEEE care provin de la gospodăriile particulare sau din alte surse sunt obligaţi să raporteze online în Registrul național și pe suport hârtie autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului din judeţul pe a cărui rază teritorială funcţionează fiecare punct de lucru, până la data de 20 martie a fiecărui an, informaţii conform anexei nr. 9 la Procedură.

(3) Operatorii economici care colectează şi tratează deşeuri de echipamente electrice şi electronice sunt obligaţi să raporteze online în Registrul național și pe suport hârtie autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului din judeţul pe a cărui rază teritorială funcţionează fiecare punct de lucru, până la datade 20 martie a fiecărui an, informaţii potrivit anexei nr. 10 la Procedură.

(4) Autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului realizează validarea şi centralizarea datelor menţionate la alin. (1) şi (2) până la data de 30 aprilie a fiecărui an.

Art. 10 Răspunderea pentru corectitudinea datelor raportate, precum şi obligaţia dovedirii prindocumente a acesteia revin operatoriilor economici care se supun prevederilor prezentei Proceduri.

Art. 11 Producătorii, organizațiile colective, reprezentanții autorizați, operatorii economici colectori și/sau tratatori și autoritățile administrației publice locale, sunt obligați/ obligate să transmită, la solicitarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului sau a unităţilor din subordonarea sau în coordonarea acesteia, la termenele stabilite de acestea, orice informații necesare în vederea elaborării de studii, statistici ori pentru monitorizarea respectării prevederilor privind protecția mediului și pentru respectarea obligațiilor privind raportările către Comisia Europeană, potrivit legii.

Art. 12 Raportările se constituie într-o bază de date naţională, organizată la nivelul ANPM. Sinteza datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronicela nivel naţional se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi a ANPM, până la data de 30 iunie a fiecărui an, pentru anul precedent, în vederea asigurării accesului publicului la aceste informaţii.

Art. 13 Anexele 1-10 fac parte integrantă din prezenta Procedură.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Direcția Generală Deșeuri, Situri Contaminate și Substanțe Periculoase.

Sursă: Ministerul Mediului

phone-3823126_640

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s