LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

 

Art. I. – Legea nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 934 din 21 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

„(3) În sensul prezentei legi termenii şi expresiile utilizate sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(4) În vederea atingerii obiectivului vizat de prezenta lege, autorităţile publice cu atribuţii de reglementare şi control în domeniul agroalimentar, au responsabilitatea informării consumatorilor finali, cu privire la data durabilităţii minimale şi condiţiile de igienă alimentară. Operatorii prevăzuţi la art. 2 alin. (1) pot participa în mod voluntar ca parteneri la activităţile şi campaniile propuse de autorităţi şi/sau pot iniţia propriile acţiuni de informare în spiritul prezentei legi.”

2. La articolul 2 alineatul (1), partea introductivă şi literele a) – d) ale alineatului (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 2. – (1) Operatorii economici din sectorul agroalimentar, aşa cum sunt definiţi în Regulamentul (CE) nr.178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, pot să întreprindă măsuri de prevenire a risipei alimentare.

(2) Aceste măsuri se desfăşoară conform ierarhiei de prevenire a risipei alimentare, coroborat cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

a) măsuri de responsabilizare pentru diminuarea risipei alimentare pe lanţul agroalimentar, începând cu producţia, procesarea, depozitarea, distribuţia şi comercializarea alimentelor, inclusiv în sectorul de industrie hotelieră şi al serviciilor alimentare;

b) măsuri privind vânzarea cu preţ redus a produselor aflate aproape de expirarea datei durabilităţii minimale, conform legislaţiei în vigoare;

c) măsuri privind transferul alimentelor prin donare, pentru consumul uman, dar aflate aproape de expirarea datei durabilităţii minimale, către operatorii receptori, care desfăşoară activităţi înregistrate/autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu asumarea responsabilităţii privind îndeplinirea prevederilor legislaţiei în domeniul siguranţei alimentelor; produsele pot face obiectul transferului oricând în ultimele 10 zile de valabilitate până la atingerea datei durabilităţii minimale. Fac excepţie produsele alimentare perisabile care vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului;

d) măsuri pentru eliminarea şi utilizarea subproduselor de origine animală şi a produselor derivate, materiale de categoria 3, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală), cu modificările ulterioare precum şi ale Regulamentului (UE) nr.142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/978/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată, cu modificările ulterioare, în condiţiile prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare;”

3. La articolul 2 alineatul (2), după litera g) se introduce o literă nouă, litera h), cu următorul cuprins:

„h) în cazul măsurilor prevăzute la literele e) – g) se aplică legislaţia privind protecţia mediului, în vigoare.”

4. La articolul 2, după alineatul (2) se introduc două alineate noi, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

„(3) Se recomandă implementarea a cel puţin două acţiuni de prevenire a risipei alimentare dintre cele enumerate la alin. (2) lit. a) – f) înainte de a dispune neutralizarea deşeurilor generate.

(4) Operatorii economici prevăzuţi la alin.(1) vor pune la dispoziţie autorităţilor cu atribuţii de reglementare rapoarte anuale prin care să prezinte planurile de diminuare a risipei alimentare, alături de acţiunile întreprinse şi rezultatele obţinute. Rapoartele anuale se vor realiza pe baza cadrelor internaţionale de raportare, dacă nu sunt deja cuprinse în rapoartele rezultatelor non-financiare ale respectivilor operatori.”

 

5. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. – (1) Direcţionarea alimentelor aflate aproape de expirarea datei durabilităţii minimale, provenite din donaţii, se face către operatorii receptori, acestora fiindu-le interzisă comercializarea alimentelor către alţi operatori din sectorul alimentar sau direct consumatorului final.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) asociaţiile şi fundaţiile care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, întreprinderile sociale care funcţionează în baza Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare sau serviciile sociale ale furnizorilor publici care funcţionează în baza art. 27 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt operatori din sectorul agroalimentar, înregistraţi la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, şi care desfăşoară activităţi în conformitate cu dispoziţiile actelor normative prevăzute mai sus pot comercializa alimente către consumatorul final, la un preţ care să permită acoperirea costurilor de funcţionare a activităţii respective. Nivelul maximal al costurilor de funcţionare se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) În sensul prezentei legi, sunt excluse de la donare băuturile alcoolice.”

6. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. – Operatorii economici care transferă alimente prin donare, în baza prezentei legi, beneficiază de facilităţi fiscale, aşa cum sunt acestea reglementate de prevederile art. 25 alin. (4) lit. c), pct. 4, 5 şi 6 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.”

7. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. – (1) Încălcarea dispoziţiilor art.3 constituie contravenţie, dacă nu întruneşte condiţiile unei infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu atribuţii de control în domeniul agroalimentar.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu atribuţii de control în domeniul agroalimentar.

 

(3) Contravenţiilor prevăzute la alin.(1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”

8. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. – Transferul alimentelor către operatorii receptori se face în baza unui contract încheiat în scopul respectării prezentei legi.”

Art. II. – Până la data de 1 februarie 2019, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Ministerul Sănătăţii elaborează normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. III. – Aplicarea prevederilor Legii nr. 217/2016, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se suspendă de la data publicării prezentei legi până la data de 1 februarie 2019, cu excepţia art. II care intră in vigoare la 3 zile de la data publicării.

Art. IV. – Legea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 934 din 21 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Sursă: Camera Deputaților

cuisine-2248567_640

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s