LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.

Art. I. – Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 9 mai 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Atribuţiile Autorităţii naţionale de supraveghere sunt, în principal, reglementate prin Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L numărul 119 din data de 4 mai 2016, denumit în continuare Regulamentul general privind protecţia datelor, şi prin legislaţia naţională de transpunere a Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L numărul 119 din data de 4 mai 2016.”

 

2. După alineatul (3) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, se asigură Autorităţii naţionale de supraveghere, la un nivel corespunzător, resurse umane, tehnice şi financiare, sediu şi infrastructură.”

3. Alineatul (3) al articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Autoritatea naţională de supraveghere nu poate fi supusă niciunui mandat imperativ sau reprezentativ, niciunor influenţe externe directe sau indirecte ori vreunei instrucţiuni sau dispoziţii de la o parte externă, în cadrul îndeplinirii sarcinilor şi al exercitării competenţelor sale.”

4. Alineatele (5) şi (7) ale articolului 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(5) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere emite decizii şi instrucţiuni obligatorii pentru autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice de drept privat şi orice alte organisme, precum şi pentru persoanele fizice a căror activitate intră sub incidenţa legislaţiei referitoare la protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, denumite în continuare entităţi.

(7) În exercitarea atribuţiilor legale ale Autorităţii naţionale de supraveghere, entităţile prevăzute la alin. (5) sunt obligate să îi acorde sprijinul solicitat şi să îi comunice sau, după caz, să îi pună la dispoziţie informaţiile, documentele sau actele pe care le deţin, în condiţiile legii.”

 

5. Alineatul (2) al articolului 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Raportul anual se transmite Senatului României, Camerei Deputaţilor, Guvernului României, Comisiei Europene şi Comitetului european pentru protecţia datelor. Raportul anual se dă publicităţii în cel mult 30 de zile de la data transmiterii către Senatul României.”

6. Alineatul (2) al articolului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Poate fi numită în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte al Autorităţii naţionale de supraveghere orice persoană cu cetăţenia română, absolventă a unei instituţii de învăţământ superior juridic, în condiţiile legii. Preşedintele şi vicepreşedintele sunt persoane independente politic, cu o solidă competenţă profesională, inclusiv în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, o vechime de minimum 10 ani în specialitate, o bună reputaţie şi care se bucură de o înaltă probitate civică.”

7. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. – (1) Mandatul preşedintelui, respectiv al vicepreşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere, încetează înainte de termen în caz de demisie, revocare din funcţie, incompatibilitate cu alte funcţii publice sau private, îndeplinire a condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de lege, imposibilitate de a-şi îndeplini atribuţiile mai mult de 90 de zile, constatată prin examen medical de specialitate, ori în caz de deces.

(2) Revocarea din funcţie a preşedintelui, respectiv a vicepreşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere, intervine ca urmare a încălcării grave a prezentei legi sau dacă nu mai îndeplineşte condiţiile necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor sale şi se face la propunerea Biroului permanent al Senatului, pe baza raportului Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, de către Senat cu votul majorităţii calificate a senatorilor.

(3) Demisia, incompatibilitatea, îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de lege, imposibilitatea de îndeplinire a funcţiei sau decesul se constată de către Biroul permanent al Senatului, în cel mult 15 zile de la apariţia cauzei care determină încetarea mandatului.

(4) Perioada de îndeplinire a funcţiei de preşedinte şi vicepreşedinte al Autorităţii naţionale de supraveghere constituie vechime în specialitate juridică.”

8. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. – (1) Preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere are, în principal, următoarele atribuţii:

a) organizează şi coordonează activitatea Autorităţii naţionale de supraveghere;

b) asigură monitorizarea aplicării Regulamentului general privind protecţia datelor;

c) asigură monitorizarea aplicării legislaţiei naţionale de transpunere a Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului;

d) asigură monitorizarea aplicării şi a altor dispoziţii legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

e) poate face propuneri privind iniţierea unor proiecte de acte normative sau modificarea actelor normative în vigoare în domenii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal; este consultat atunci când se elaborează proiecte de acte normative referitoare la protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor, în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal, şi/sau avizează aceste proiecte;

f) primeşte şi urmăreşte soluţionarea, în condiţiile legii, a petiţiilor şi cererilor adresate Autorităţii naţionale de supraveghere, şi decide asupra acestora;

g) încadrează, în condiţiile legii, personalul Autorităţii naţionale de supraveghere şi exercită dreptul de autoritate administrativă şi disciplinară asupra acestora;

h) exercită funcţia de ordonator principal de credite;

i) asigură cooperarea cu instituţii similare din străinătate şi reprezentarea în cadrul Comitetului european pentru protecţia datelor, prevăzut de art. 68 din Regulamentul general privind protecţia datelor;

 

j) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de prezenta lege, de actele normative care reglementează activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii naţionale de supraveghere.

(2) În cadrul Autorităţii naţionale de supraveghere se organizează şi funcţionează cabinetul preşedintelui, iar angajarea personalului acestuia se efectuează în condiţiile legii.”

9. Alineatul (1) al articolului 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. – (1) Preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere îşi exercită atribuţiile de control din oficiu sau la cerere.”

10. Articolul 13 se abrogă.

11. După articolul 14 se introduc două noi capitole, Capitolul III1, alcătuit din articolele 141 – 148, şi Capitolul III2, alcătuit din articolele 149 -1411, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL III1
Exercitarea atribuţiilor de control şi de soluţionare a plângerilor

Secţiunea 1 Activitatea de control

Art. 141. – (1) Autoritatea naţională de supraveghere efectuează investigaţii, în cazurile şi condiţiile prevăzute în competenţa sa, prin personalul împuternicit în acest scop, potrivit legii, de către preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere, denumit în continuare personal de control.

(2) Personalul de control are dreptul să efectueze investigaţii, inclusiv inopinate, să ceară şi să obţină, de la operator şi persoana împuternicită de operator precum şi, după caz, de la reprezentantul acestora, la faţa locului şi/sau în termenul stabilit, orice informaţii şi documente indiferent de suportul de stocare, să ridice copii de pe acestea, să aibă acces la oricare dintre incintele operatorului şi persoanei împuternicite de operator, precum şi să aibă acces şi să verifice orice echipament, mijloc sau suport de stocare a datelor, necesare desfăşurării investigaţiei, în condiţiile legii.

 

(3) În situaţia în care personalul de control este împiedicat în orice mod în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2), Autoritatea naţională de supraveghere poate solicita autorizarea judiciară dată prin încheiere de către preşedintele Curţii de Apel Bucureşti sau de către un judecător delegat de acesta. O copie a autorizaţiei judiciare se comunică obligatoriu entităţii controlate înainte de începerea investigaţiei.

(4) Cererea de autorizare se judecă în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Judecătorul se pronunţă asupra cererii de autorizare în termen de cel mult 48 de ore de la data înregistrării cererii. încheierea se motivează şi se comunică Autorităţii naţionale de supraveghere şi entităţii controlate în termen de cel mult 48 de ore de la pronunţare.

(5) În cazul în care investigaţia trebuie desfăşurată, inclusiv simultan, în mai multe spaţii deţinute de către entitatea controlată, Autoritatea naţională de supraveghere va introduce o singură cerere, instanţa pronunţându-se printr-o încheiere în care se vor indica spaţiile în care urmează să se desfaşoare investigaţia.

(6) Cererea de autorizare trebuie să cuprindă toate informaţiile de natură să justifice investigaţia, iar judecătorul sesizat este ţinut să verifice dacă cererea este întemeiată.

(7) Încheierea prevăzută la alin. (3) poate fi atacată cu contestaţie la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în termen de 72 de ore de la comunicarea acesteia potrivit alin. (4). Contestaţia nu este suspensivă de executare.

(8) Oricare ar fi împrejurările, investigaţia nu poate începe înainte de ora 8,00 şi nu poate continua după ora 18,00 şi trebuie efectuată în prezenţa persoanei la care se efectuează investigaţia sau a reprezentantului său. Investigaţia poate continua şi după ora 18,00 numai cu acordul persoanei la care se efectuează aceasta sau a reprezentantului său.

(9) Identificarea şi păstrarea obiectelor, precum şi punerile de sigilii se fac conform dispoziţiilor din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare.

(10) Autoritatea naţională de supraveghere poate dispune efectuarea de expertize şi audierea persoanelor ale căror declaraţii sunt considerate relevante şi necesare desfăşurării investigaţiei.

(11) În activitatea de control, Autoritatea naţională de supraveghere poate dispune aplicarea de măsuri corective prevăzute de art. 58 alin. (2) din Regulamentul general privind protecţia datelor, inclusiv de sancţiuni contravenţionale, poate formula recomandări şi poate sesiza alte autorităţi competente, după caz.

 

(12) În cazul operaţiunilor comune desfăşurate pe teritoriul României la care participă şi personalul desemnat de o altă autoritate de supraveghere dintr-un stat membru al Uniunii Europene, acesta îşi îndeplineşte atribuţiile în limitele împuternicirii emise de preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere.

Art. 142. – (1) Sancţiunile contravenţionale principale pe care le aplică Autoritatea naţională de supraveghere, potrivit art. 58 alin. (2) lit. b) şi i) din Regulamentul general privind protecţia datelor, sunt mustrarea şi amenda. Aplicarea amenzii se face în condiţiile art. 83 din Regulamentul general privind protecţia datelor.

(2) În cazul în care există posibilitatea ca, prin operaţiunile de prelucrare pe care un operator sau o persoană împuternicită de operator intenţionează să le efectueze, să se încalce legislaţia aplicabilă, Autoritatea naţională de supraveghere emite o avertizare, potrivit art. 58 alin. (2) lit. a) din Regulamentul general privind protecţia datelor.

(3) În funcţie de circumstanţele fiecărui caz, măsurile prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi aplicate în mod distinct sau alături de alte măsuri corective prevăzute de art. 58 alin. (2) din Regulamentul general privind protecţia datelor şi de art. 143 alin. (5) şi (6) din prezenta lege.

(4) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate în termen de 3 ani de la data săvârşirii faptei. În cazul încălcărilor care durează în timp sau al celor constând în săvârşirea, în baza aceleiaşi rezoluţii, la intervale diferite de timp, a mai multor acţiuni sau inacţiuni, care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi contravenţii, prescripţia începe să curgă de la data constatării sau de la data încetării ultimului act ori fapt săvârşit, dacă acest moment intervine anterior constatării.

(5) Termenul de prescripţie prevăzut la alin. (4) se întrerupe prin efectuarea oricărui act de procedură în cazul investigat, fară să poată depăşi 4 ani de la data săvârşirii faptei. Întreruperea produce efecte faţă de toţi participanţii la săvârşirea respectivei încălcări.

(6) Amenzile prevăzute la alin. (1), stabilite în euro de art. 83 alin. (4)-(6) din Regulamentul general privind protecţia datelor, se aplică şi se achită în lei, la cursul oficial al Băncii Naţionale a României de la data aplicării.

 

Art. 143. – (1) În cazul prelucrărilor care intră în competenţa de control a Autorităţii naţionale de supraveghere, cu excepţia celor transfrontaliere, constatarea faptelor şi aplicarea măsurilor prevăzute la art. 142 alin. (1) şi (2) se efectuează prin proces-verbal de constatare/sancţionare încheiat de personalul de control.

(2) Prin excepţie de la alin. (1), în situaţia în care cuantumul amenzii depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro, aplicarea amenzii se efectuează prin decizie a preşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere, care are la bază procesul- verbal de constatare şi raportul personalului de control.

(3) În cazul prelucrărilor transfrontalière care atrag competenţa Autorităţii naţionale de supraveghere în calitate de autoritate de supraveghere principală, constatarea faptelor se efectuează prin proces-verbal încheiat de personalul de control, iar aplicarea măsurilor prevăzute la art. 142 alin. (1) şi (2), prin decizie a preşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere, care are la bază procesul-verbal de constatare şi raportul personalului de control.

(4) Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător în cazul în care autoritatea de supraveghere dintr-un stat membru al Uniunii Europene a refuzat propunerea de a acţiona în calitate de autoritate de supraveghere principală, înaintată de Autoritatea naţională de supraveghere.

(5) Aplicarea măsurilor corective care constau în obligarea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator să respecte cererile persoanei vizate de exercitare a drepturilor, să asigure conformitatea operaţiunilor de prelucrare cu dispoziţiile legale aplicabile, obligarea operatorului să informeze persoana vizată cu privire la o încălcare a protecţiei datelor cu caracter personal, se poate efectua prin procesul-verbal de constatare/sancţionare încheiat de personalul de control sau prin decizie a preşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere.

(6) Aplicarea măsurilor corective care constau, după caz, în limitarea temporară sau definitivă, interdicţia asupra prelucrării, rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal, restricţionarea prelucrării, notificarea acestor acţiuni destinatarilor cărora le-au fost divulgate datele cu caracter personal, retragerea unei certificări sau obligarea organismului de certificare să retragă o certificare eliberată sau să nu elibereze o certificare în cazul în care cerinţele de certificare nu sunt sau nu mai sunt îndeplinite, suspendarea fluxurilor de date către un destinatar dintr-o ţară terţă sau către o organizaţie internaţională, se efectuează numai prin decizie a preşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere.

 

(7) Decizia trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele elemente: datele de identificare ale Autorităţii naţionale de supraveghere şi numele reprezentantului legal al acesteia, datele de identificare ale operatorului/persoanei împuternicite de operator, codul numeric personal după caz, descrierea faptelor şi a împrejurărilor care pot fi avute în vedere la individualizarea măsurii, indicarea temeiului legal potrivit căruia se stabileşte şi se sancţionează fapta, măsurile corective aplicate, termenul şi modalitatea de plată a amenzii, după caz, termenul de exercitare a căii de atac şi instanţa de judecată competentă.

Art. 144. – (1) Împotriva procesului-verbal de constatare/sancţionare şi/sau a deciziei de aplicare a măsurilor corective, după caz, operatorul sau persoana împuternicită de operator poate introduce contestaţie la secţia de contencios administrativ a tribunalului competent, în termen de 15 zile de la înmânare, respectiv de la comunicare. Hotărârea prin care s-a soluţionat contestaţia poate fi atacată numai cu apel. Apelul se judecă de curtea de apel competentă. În toate cazurile, instanţele competente sunt cele din România.

(2) Procesul-verbal de constatare/sancţionare sau decizia preşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere necontestate în termen de 15 zile de la data înmânării, respectiv comunicării, constituie titlu executoriu fară vreo altă formalitate. Introducerea contestaţiei prevăzute la alin. (1) suspendă numai plata amenzii, până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive.

(3) Termenul de plată a amenzii este de 15 zile de la data înmânării, respectiv, de la data comunicării procesului-verbal de constatare/sancţionare sau a deciziei preşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere.

Art. 145. – (1) Autoritatea naţională de supraveghere poate dispune publicarea de către operator sau persoana împuternicită de operator a oricărei măsuri corective aplicate, cu suportarea de către aceştia a costurilor aferente.

 

(2) În cazul nerespectării măsurilor dispuse sau în cazul refuzului tacit sau expres de furnizare a tuturor informaţiilor şi documentelor solicitate în cadrul procedurii de investigaţie ori în cazul refuzului de supunere la investigaţie, Autoritatea naţională de supraveghere poate dispune, prin decizie, aplicarea unei amenzi cominatorii de până la 3.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită prin decizie.

(3) Decizia prevăzută la alin. (2) constituie titlu executoriu fară vreo altă formalitate. Împotriva acestei decizii se poate introduce contestaţie în condiţiile art. 144 alin. (1).

Art. 146. – (1) Procedura de efectuare a investigaţiilor de către personalul de control al Autorităţii naţionale de supraveghere, în exercitarea atribuţiilor legale, se reglementează prin deciza preşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În măsura în care prezenta lege nu prevede altfel, constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se realizează cu respectarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Secţiunea a 2-a
Activitatea de soluţionare a plângerilor

Art. 147. – (1) Orice persoană vizată, astfel cum este prevăzută la art. 4 pct. 1 din Regulamentul general privind protecţia datelor, care consideră că prelucrarea datelor sale cu caracter personal încalcă prevederile legale în vigoare, are dreptul de a depune plângere la Autoritatea naţională de supraveghere, în special în cazul în care reşedinţa sa obişnuită, locul său de muncă sau presupusa încălcare sunt în România. Plângerea poate fi depusă înclusiv prin mijloace electronice de comunicare.

(2) Plângerea se înaintează personal sau prin reprezentant, cu anexarea împuternicirii emise în condiţiile legii de un avocat sau a procurii notariale, după caz. Plângerea poate fi depusă şi de către mandatarul persoanei vizate care este soţ sau rudă până la gradul al doilea inclusiv.

 

(3) În cazul în care plângerea este depusă prin intermediul unui organism, a unei organizaţii, a unei asociaţii sau fundaţii fără scop patrimonial, acestea trebuie să dovedească faptul că au fost constituite legal, cu un statut ce prevede obiective de interes public şi că sunt active în domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate în ceea ce priveşte protecţia datelor lor cu caracter personal. În acest caz, la plângere se anexează inclusiv împuternicirea sau procura notarială, după caz, conform alin. (2), din care să rezulte limitele mandatului acordat de persoana vizată.

Art. 148. – (1) Procedura de soluţionare a plângerilor se reglementează prin decizie a preşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Autoritatea naţională de supraveghere informează persoana vizată cu privire la admisibilitatea plângerii, în termen de cel mult 45 de zile de la înregistrare. În cazul în care se constată că informaţiile din plângere sau documentele transmise sunt incomplete sau insuficiente, Autoritatea naţională de supraveghere solicită persoanei vizate să completeze plângerea pentru a putea fi considerată admisibilă în vederea efecturării unei investigaţii. Un nou termen de cel mult 45 de zile curge de la data completării plângerii.

(3) Autoritatea naţională de supraveghere informează persoana vizată în legătură cu evoluţia sau cu rezultatul investigaţiei întreprinse în termen de 3 luni de la data la care s-a comunicat acesteia că plângerea este admisibilă potrivit alin. (2). Informarea va cuprinde şi calea de atac împotriva Autorităţii naţionale de supraveghere.

(4) Dacă este necesară efectuarea unei investigaţii mai amănunţite sau coordonarea cu alte autorităţi de supraveghere în conformitate cu art. 57 alin. (1) lit. f) din Regulamentul general privind protecţia datelor, Autoritatea de Supraveghere informează persoana vizată în legătură cu evoluţia investigaţiei, din 3 în 3 luni, până la finalizarea acesteia. Rezultatul investigaţiei se aduce la cunoştinţa persoanei vizate în termen de cel mult 45 de zile de la finalizarea acesteia.

(5) În cadrul procedurii de soluţionare a plângerilor, investigaţiile se efectuează în conformitate cu dispoziţiile art. 141 – 146.

(6) În cazul nerespectării dispoziţiilor alin. (2) – (4), persoana vizată se poate adresa secţiei de contencios administrativ a tribunalului competent, după parcurgerea procedurii prealabile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Recursul se judecă de curtea de apel competentă. În toate cazurile, instanţele competente sunt cele din România.

 

CAPITOLUL III2 Căi de atac judiciare

Art. 149. – (1) Dacă în urma exercitării atribuţiilor sale legale, Autoritatea naţională de supraveghere, apreciază că au fost încălcate oricare dintre drepturile persoanelor vizate garantate de reglementările legale din domeniul protecţiei datelor personale, poate sesiza instanţa competentă, potrivit legii. Persoana vizată dobândeşte de drept calitatea de reclamant, urmând a fi citată în această calitate. Dacă persoana vizată îşi însuşeşte acţiunea, încetează calitatea procesuală activă a Autorităţii naţionale de supraveghere. Dacă persoana vizată nu îşi însuşeşte acţiunea formulată de Autoritatea naţională de supraveghere, instanţa anulează cererea potrivit Codului de procedură civilă.

(2) Acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac ordinare sau extraordinare, formulate de Autoritatea naţională de supraveghere, sunt scutite de la plata taxelor judiciare de timbru.

(3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică şi persoanei vizate care îşi însuşeşte acţiunea formulată de Autoritatea naţională de supraveghere în condiţiile alin. (1).

Art. 1410.

(1) Contestarea actelor emise de Autoritatea naţională de supraveghere în activitatea de control şi de soluţionare a plângerilor se efectuează potrivit art. 144 şi 148.

(2) Actele administrative emise de Autoritatea naţională de supraveghere în exercitarea atribuţiilor legale, altele decât cele prevăzute la alin. (1), pot fi contestate la secţia de contencios administrativ a tribunalului competent.

(3) Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel.

Art. 1411.

(1) Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere Autorităţii naţionale de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa instanţei competente pentru apărarea drepturilor garantate de legislaţia aplicabilă, care le-au fost încălcate.

 

(2) În cazul în care a fost introdusă o cerere în justiţie cu acelaşi obiect şi având aceleaşi părţi, Autoritatea naţională de supraveghere poate dispune suspendarea sau/şi clasarea plângerii, după caz.

(3) Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.

(4) Instanţa competentă este cea de la sediul operatorului sau a persoanei împuternicite de operator ori de la reşedinţa obişnuită a persoanei vizate. Cererea este scutită de taxă de timbru.”

12. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 15 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 15.

(1) Structura organizatorică a Autorităţii naţionale de supraveghere se stabileşte de preşedintele acesteia şi constituie anexă la Regulamentul de organizare şi funcţionare.

(2) Numărul de posturi, exclusiv demnitarii, este de 85.”

13. Alineatul (3) al articolului 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Numirea, angajarea, promovarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu şi, după caz, de muncă ale personalului Autorităţii naţionale de supraveghere se fac prin decizie a preşedintelui acesteia, în condiţiile legii.”

14. După alineatul (3) al articolului 16 se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins:

„(31) Activitatea desfăşurată de personalul de specialitate cu studii juridice în cadrul Autorităţii naţionale de supraveghere constituie vechime în specialitatea studiilor absolvite.

Art. II.

(1) Guvernul pune la dispoziţie Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în condiţiile legii, sediul necesar exercitării efective şi corespunzătoare a atribuţiilor sale.

 

(2) Personalul de conducere şi execuţie de altă specialitate decât cea juridică din cadrul Autorităţii naţionale de supraveghere beneficiază de vechime în specialitatea studiilor absolvite.”

 

(2) În măsura în care nu se asigură sediul prevăzut la alin. (1), Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate proceda, în condiţiile legii, la închirierea sau la achiziţionarea unui sediu de pe piaţa liberă imobiliară, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.

Art. III. – Pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor legale, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal dispune de:

a) două autoturisme pentru conducerea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: preşedinte şi vicepreşedinte;

b) două autoturisme pentru parcul auto comun;

c) 6 autoturisme pentru activităţile specifice, respectiv pentru asigurarea competenţelor şi sarcinilor de monitorizare şi control ale Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în conformitate cu sarcinile trasate statului membru prin Regulamentul general privind protecţia datelor, prin derogare de la prevederile alin. (3) al art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheluieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

d) un consum lunar de carburant de 500 l/autoturism; nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicul, consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat.

Art. IV. – După intrarea în vigoare a prevederilor prezentei legi, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, va fi pus în acord cu dispoziţiile acesteia.

Art. V. – (1) La data de 25 mai 2018 se abrogă Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din

15

12 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Toate trimiterile la Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, din actele normative se interpretează ca trimiteri la Regulamentul general privind protecţia datelor şi la legislaţia de punere în aplicare a acestuia.

Art. VI. – (1) Dispoziţiile Regulamentului general privind protecţia datelor se aplică plângerilor şi sesizărilor depuse şi înregistrate la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal începând cu data aplicării acestuia, precum şi celor depuse înainte de 25 mai 2018 şi aflate în curs de soluţionare. Investigaţiile efectuate pentru soluţionarea acestora şi investigaţiile din oficiu, începute anterior datei de 25 mai 2018 şi nefinalizate la această dată, sunt supuse dispoziţiilor aceluiaşi regulament.

(2) Constatarea faptelor şi aplicarea măsurilor corective, inclusiv a sancţiunilor contravenţionale, după data de 25 mai 2018, se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecţia datelor, ale Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările ulterioare şi ale prezentei legi.

(3) În cazul în care Regulamentul general privind protecţia datelor şi dispoziţiile legale de punere în aplicare a acestuia prevăd o sancţiune mai gravă, contravenţia săvârşită anterior datei de 25 mai 2018 va fi sancţionată conform dispoziţiilor actelor normative în vigoare la data săvârşirii acesteia. În situaţiile în care, potrivit Regulamentului general privind protecţia datelor şi dispoziţiilor legale de punere în aplicare a acestuia, fapta nu mai este considerată contravenţie, aceasta nu se mai sancţionează, chiar dacă a fost săvârşită înainte de data de 25 mai 2018.

 

Art. VII.

– Procesele aflate în curs de judecată la data de 25 mai 2018 rămân supuse legii aplicabile la data începerii acestora.

Art. VIII.

(1) Prezenta lege creează cadrul instituţional necesar aplicării în România, în principal a prevederilor art. 51-55, 57-59, 62, 68, 77, 79, 80, 82-84 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

 

(2) Prezenta lege intră în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I pct. 1 şi 6-11, art. VI şi art. VII care intră în vigoare pe data de 25 mai 2018.

Art. IX. – Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 9 mai 2005, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Prezenta lege transpune dispoziţiile art.41 din Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016.

Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 aprilie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

Sursă: Camera Deputaților (forma pentru promulgare)

gdpr1

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s